ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ RU UA CZ

About us

INFORMACE O ZPRACOVÁVNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁVNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Na základě skutečnosti, že společnost STUDY4ALL s.r.o. zpracovává osobní údaje svých zákazníků, které od nich obdržela, poskytuje svým zákazníkům podle článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) následující informace: 

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce údajů STUDY4ALL s.r.o., se sídlem Černochová 1291/2 , 158 00 Praha 5, IČ: 248 51 531 (dále jen „správce“). Kontaktní e-mail ve věci zpracování osobních údajů: fedina@veditour.com.

 2. Právní titul zpracování osobních údajů Zpracování osobních údajů zákazníků se uskutečňuje a) podle článku 6 odstavec 1 písm.b) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je zákazník smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na případnou žádost zákazníka; b) podle článku 6 odstavec 1 písm. c) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; a c) podle článku 6 odstavec 1 písm. f) Nařízení, tj. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

 3. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování je plnění právních povinností podle smluv souvisejících s poskytováním služeb v oblasti jazykového vzdělávání na území České republiky nebo jiných smluv, na základě kterých poskytuje správce své služby, nebo plynoucích správci přímo z příslušných právních předpisů, zejména týkajících se oblasti občanského práva, vymáhání pohledávek v souvislosti s exekuční činností nebo trestního práva. V zájmu řádného plnění smluvních i zákonných povinností správce ve vztahu ke smlouvě, kterou zákazník se správcem uzavřel, je nutné zpracovávat osobní údaje zákazníka. Jejich neposkytnutí by mohlo vést k neuzavření předmětné smlouvy či jejímu ukončení, nebo k porušování smluvních či zákonných povinností správce, jež by mohlo mít nepříznivý dopad i na zákazníka. 

4. Oprávněné zájmy správce osobních údajů Mezi oprávněné zájmy správce, jež by se mohly stát právním titulem pro zpracování osobních údajů zákazníka podle článku 6 odstavec 1 písm. f) Nařízení, patří ochrana majetku správce i třetích osob, či jiných penězi ocenitelných hodnot, ochrana obchodního tajemství správce, nebo uplatňování jeho právních nároků. 

 5. Kategorie příjemců osobních údajů Kategoriemi příjemců osobních údajů zákazníka jsou a) vysoké školy nebo jiná školská zařízení či právnické osoby poskytující vzdělávání na území České republiky; b) orgány veřejné moci, např. soudy, soudní exekutor, orgány činné v trestním řízení, správce daně, Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiné orgány dozoru; c) banky, pojišťovny.

 6. Předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci Správce zpracovává osobní údaje zákazníka pouze na území České republiky. Správce nemá úmysl předávat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

 7. Doba uložení osobních údajů u správce Správce uchovává osobní údaje zákazníka jen po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu zpracování, s ohledem na plnění zákonných povinností však nejdéle po dobu 10 let od posledního dne kalendářního roku, v němž skončil právní vztah založený předmětnou smlouvou. Stanoví-li později zákon pro uchování osobních údajů lhůtu delší, je správce povinen ji dodržovat. 

 8. Práva subjektu údajů Jako subjekt údajů má zákazník právo  a) požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům; b) požadovat opravu svých osobních údajů, jsou-li podle jeho sdělení a podkladů nesprávné; c) požadovat výmaz svých osobních údajů, neexistuje-li již žádný právní titul pro jejich zpracování; d) požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, jestliže podle jeho sdělení a podkladů není rozsah jejich zpracování nutný k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány; e) kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, jestliže osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo je toto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce; v takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy zákazníka nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce; f) požadovat předání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, jestliže je zpracování založeno na jeho souhlasu; g) odvolat kdykoli souhlas se zpracováváním svých osobních údajů, jestliže je zpracování založeno na takovém souhlasu; tím však není dotčena zákonná povinnost založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním; h) podat stížnost o dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

9. Automatizované rozhodování Při zpracovávání osobních údajů zákazníka správcem nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

 V Praze, dne STUDY4ALL s.r.o. Ing. Irina Fedina jednatel  

About us

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Исходя из того, что STUDY4ALL s. r. o. обрабатывает персональные данные своих клиентов, которые от них получены, предоставляет своим клиентам в соответствии со статьей 13 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене директивы 95/46/ЕС (далее-регламент) следующую информацию:

 1. Идентификационные и контактные данные контроллера данных STUDY4ALL s.r.o.., .юридический адрес . Cernochova 1291/2 , 15800 Praha 5, Czech Republic, IČ: 248 51 531 (далее именуемый "администратор"). Контактный e-mail по вопросам обработки персональных данных: fedina@veditour.com.

2. Юридическое название обработки персональных данных Обработка персональных данных клиентов осуществляется а) в соответствии со статьей 6 пункт 1 б) регулирование, то есть обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является заказчик, или для осуществления мер, принятых до заключения договора, в соответствующих случаях по просьбе заказчика; b) в соответствии со статьей 6 пункт 1, ( c) Положения, то есть обработка необходима для выполнения юридического обязательства, которое относится к администратору ; и с) в соответствии со статьей 6 пункт 1. (f) Положения, то есть обработка необходима . в целях обеспечения законных интересов администратора. 

 3. Цель обработки персональных данных Целью обработки является исполнение юридических обязательств по договорам, связанным с оказанием услуг в области языкового образования на территории Чешской республики или иным договорам, на основании которых администратор предоставляет свои услуги, либо вытекающим непосредственно из соответствующего законодательства, в частности относящегося к сфере гражданского права, исполнения требований в связи с осуществлением деятельности или уголовного права. В интересах надлежащего исполнения договорных и уставных обязанностей администратора по отношению к договору, который клиент с администратором заключил, необходима обработка персональных данных клиента. Их невыполнение может привести к не заключению договора или его расторжению, либо нарушению договорных или уставных обязанностей администратора, что может оказать неблагоприятное воздействие на клиента. 

4. Законные интересы администратора персональных данных Среди законных интересов администратора, которые могли бы стать законным правом на обработку персональных данных клиента в соответствии со статьей 6 пункт 1. f) Положения включают в себя защиту имущества администратора и третьих лиц, либо иных денежно-стоимостных ценностей, защиту коммерческой тайны администратора, либо применение его законных требований. 

 5. Категории получателей персональных данных К категориям получателей персональных данных клиента относятся а) университеты или другие учебные заведения или юридические лица, предоставляющие образование в Чешской Республике; б) государственные органы, например суды, судебные приставы, правоохранительные органы, налоговые органы, чешская торговая инспекция, Управление по защите экономической конкуренции, Управление по защите персональных данных или другие надзорные органы; в) банки, страховые компании. 

 6. Передача персональных данных в третью страну или международную организацию Администратор обрабатывает персональные данные клиента только на территории Чешской Республики. Администратор не имеет намерения передавать персональные данные клиента третьей стране или международной организации. 

7. Время хранения персональных данных у администратора Администратор хранит персональные данные клиента только в течение срока, необходимого для выполнения цели обработки, в части исполнения установленных законом обязанностей, но не более 10 лет с последнего дня календарного года, в котором закончились правоотношения, основанные на договоре. Если в дальнейшем закон о сохранении персональных данных предусматривает более длительный срок, то администратор обязан его соблюдать. 

 8. Права субъекта данных Как субъект данных, клиент имеет право (а) требовать от администратора доступа к его персональным данным; (б) требовать исправления своих персональных данных, если они неверны в соответствии с его сообщениями и подтверждающими документами; (в) требовать удаления своих персональных данных, если больше нет никакого законного права на их обработку; г) требовать ограничения на обработку своих персональных данных, если в его сообщении и документах не указан объем обработки, необходимый для достижения цели, для которой они обрабатываются; д) в любое время возражать против обработки своих персональных данных. Если обработка персональных данных осуществляется в связи с выполнением задачи, осуществляемой в общественных интересах или обработка необходима в целях обеспечения законных интересов администратора; в таком случае администратор персональных данных осуществляет дальнейшую обработку, если доказаны веские законные основания для обработки, которые перевешивают интересы клиента или права и свободы, либо для определения, осуществления или защиты законных требований администратора; е) запрашивать передачу своих персональных данных в структурированном, обычно используемом машиночитаемом формате другому администратору, обработка которого основана на его согласии; ж) отзывать в любое время согласие на обработку своих персональных данных, если обработка основана на таком согласии; однако это не влияет на юридическую обязанность, основанную на согласии, данном до его отзыва; з) подать жалобу в надзорный орган, которым является управление по защите персональных данных (www.uoou.cz). 

 9. Автоматизированное принятие решений При обработке персональных данных клиента контролером не происходит автоматизированного принятия решений, в том числе профилирования. В Праге, дата ....... STUDY4ALL s.r.o. Ирина Федина jednatel Я заявляю, что ознакомился с информацией об обработке персональных данных в соответствии с регламентом ЕP и Совета (ЕС) № 11. 2016/679 от 27.04.2016 ("GDPR" ) и на этом основании я согласен с тем, что STUDY4ALL s. r. o., IČ: 248 51 531 или назначенный обработчик на период оказания услуг в области языкового образования на территории Чешской республики или его брокерская компания собирают, обрабатывают и хранят мои персональные данные или персональные данные моего сына/дочери в этом объеме: имя и фамилию, дату и место рождения, номер удостоверения личности, адрес постоянного места жительства, гражданство, контактные данные (адрес электронной почты и номер телефона). 

 Я также согласен с тем, чтобы STUDY4ALL s. r. o., IČ: 248 51 531 использовал данные моего электронного контакта или электронного контакта моего сына/дочери с целью распространения коммерческих сообщений электронными средствами. Дата.

Cookie-файлы
Настройка cookie-файлов
Детальная информация о целях обработки данных и поставщиках, которые мы используем на наших сайтах
Аналитические Cookie-файлы Отключить все
Технические Cookie-файлы
Другие Cookie-файлы
Мы используем файлы Cookie для улучшения работы, персонализации и повышения удобства пользования нашим сайтом. Продолжая посещать сайт, вы соглашаетесь на использование нами файлов Cookie. Подробнее о нашей политике в отношении Cookie.
Подробнее Понятно
Cookies